Inici   >   Focos Tecnológicos   >   Big Data

TECNOLOGIES

Big Data

Compren l’ús de grans quantitats de dades que es recopilen i processen per a obtindre informació de valor i descobrir patrons i tendències. Les dades Big Data poden provindre de diverses fonts, com bases de dades empresarials, dades mèdiques, dispositius mòbils i sensors. El processament de Big Data requereix de tecnologies i eines especialitzades, com algoritmes d’aprenentatge automàtic i sistemes de HPC (computació d’alt rendiment), per a analitzar i obtindre informació valuosa de les dades. Les dades Big Data es poden utilitzar per a millorar la presa de decisions en les empreses, optimitzar els processos de producció i millorar l’eficiència dels serveis públics.

ESPAIS DE DADES

Entorns d’emmagatzematge i processament de dades que s’utilitzen per a gestionar i analitzar grans quantitats d’informació. Aquests espais es caracteritzen per la seua capacitat d’emmagatzemar i processar grans quantitats de dades de manera ràpida i eficient, i per la seua capacitat d’integrar diferents fonts de dades.

Aquests espais de dades permeten la seua compartició entre diversos agents, aquesta pràctica pot ser beneficiosa per a les empreses ja que els permet accedir a nous coneixements i oportunitats. Per a un correcte ús dels espais de dades ha d’estar ben definida la sobirania i la governança de les dades.

La sobirania de dades es refereix al dret d’un individu o una organització a tindre control sobre les seues dades personals i decidir com s’utilitzen i comparteixen. D’altra banda, la governança de dades es refereix a la manera en què es prenen decisions sobre l’ús i la compartició de dades en una organització o en una comunitat. Això inclou la definició de polítiques i processos per a la recopilació, l’emmagatzematge i l’ús de dades, així com la creació de mecanismes per a garantir que es complisquen aquestes polítiques.

ACCÉS A CONJUNTS DE DADES (DATA SETS)​

Procés d’obtindre accés a dades que es troben emmagatzemats en un espai de dades o repositori de dades. Els conjunts de dades poden ser de diferents tipus, com a dades estructurades, semiestructurades o no estructurades, i poden ser utilitzats per a diferents propòsits, com la investigació, l’anàlisi de dades o la presa de decisions.

RECOPILACIÓ DE DADES I SENSORITZACIÓ

La recopilació de dades és el procés d’obtindre informació de diferents fonts i emmagatzemar-la per a la seua posterior anàlisi. La sensorització és una tècnica que s’utilitza per a recopilar dades a través de dispositius anomenats sensors. Gràcies a la recopilació de dades i la sensorització, és possible obtindre informació precisa i en temps real que pot ser utilitzada per a prendre decisions informades i millorar els processos.

ANÀLISI I EXPLOTACIÓ DE DADES

Processos que s’utilitzen per a extraure informació valuosa de conjunts de dades. L’anàlisi de dades consisteix a examinar les dades de manera sistemàtica per a descobrir patrons i relacions, mentre que l’explotació de dades implica utilitzar aquesta informació per a prendre decisions i millorar processos.

VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Consisteix a representar gràficament dades o informació de manera que siga fàcil de comprendre i analitzar. La visualització de la informació s’utilitza per a presentar dades de manera clara i concisa, i permet als usuaris comprendre millor la informació i traure conclusions d’ella.

PROTECCIÓ I GOVERNANÇA DE LA DADA

Conceptes que es refereixen al procés de garantir que les dades d’una organització o individu estan protegits i s’utilitzen de manera adequada. La protecció de la dada es refereix a les mesures que es prenen per a protegir la informació d’accessos no autoritzats o d’atacs cibernètics. La governança de la dada, d’altra banda, es refereix a la manera en què s’utilitzen i gestionen les dades d’una organització. Això inclou aspectes com la definició de polítiques d’ús de dades, la gestió dels drets d’accés a les dades i la implementació de mesures de compliment amb regulacions específiques.