Nota legal

El present Avís legal ha sigut elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals

1. Titularitat del lloc web

1.1. El lloc web www.inndih.com és titularitat de l’Institut Tecnològic d’Informàtica (d’ara en avant, ITI) amb CIF G96278734 i domicili en Camí de Vera s/n; CPI- Edif. 8G Accés B – 46022 València (Espanya), inscrit en el Registre Nacional d’Associacions, amb núm. 133.810 i en el Registre Provincial d’Associacions, amb núm. 6.521.

1.2. La utilització del Lloc web atribueix la condició de la persona usuària del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ITI el moment mateix en què la persona usuària accedisca al Lloc web.

1.3. ITI es reserva el dret de modificar el present avís legal, sent obligació de la persona usuària revisar periòdicament les condicions que són actualitzades per ITI.

2. Objecte del lloc web

L’objecte del Lloc web és donar difusió de les activitats que realitza ITI, així com la publicació d’esdeveniments i notícies de terceres persones o entitats relacionades.

3. Utilització del lloc web

3.1. L’accés al lloc web està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Per a fer ús dels Serveis, les persones menors d’edat hauran d’obtindre prèviament permís del seu/s progenitore/s/as, tutor/aes/as o representant/s legal/és, qui/és serà/n considerat/s responsable/s de tots els actes realitzats per els/as menors al seu càrrec.

3.3 L’accés a la part privada del Lloc web aquesta exclusivament dirigida a personal ITI i extern prèviament autoritzats i als qui se’ls ha subministrat un identificador de persona usuària i un password per a accedir a aquesta.

3.4 Les persones usuàries amb permís per a accedir a la part privada són les úniques responsables de conservar i custodiar la seua contrasenya.

3.5 Obligació de fer un ús correcte del Lloc web.

3.5.1. La persona usuària es compromet a utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

3.5.2. A aquest efecte, la persona usuària s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de terceres persones o entitats, lesius de la seua imatge personal i/o professional, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’ITI, d’altres persones usuàries o de qualsevol altra usuària d’Internet (maquinari i programari).

3.5.3. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres persones o entitats informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) de qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(b) induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

(c) induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;

(e) induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;

(f) induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

(g) siga fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que induïsca o puga induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits de la persona comunicant;

(h) es trobe protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a terceres persones o entitats. sense que la persona usuària haja obtingut prèviament del seu/s titular/és l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;

(i) viole els secrets empresarials de terceres persones o entitats;

(j) siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) de qualsevol manera menyscabe el crèdit d’ITI o de terceres persones o entitats;

(l) infringisca la normativa sobre secret de les comunicacions;

(m) constituïsca, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constituïsca competència deslleial;

(n) incorpore virus o altres elements físics o electrònics que puguen danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) d’ITI o de terceres persones o entitats, o que puguen danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

(o) provoque per les seues característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

3.6 ITI no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, en el seu cas, pogueren incloure’s en el Lloc web, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa la persona usuària accedeix sota la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regisquen en aquests.

3.7. ITI no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts carregats per terceres persones o entitats en aquest lloc web sense el seu consentiment o coneixement, o sobre aquells la il·legalitat del qual desconega per no haver-li sigut prèviament comunicada a través d’un canal fefaent i recepticio.

4. Protecció de dades de caràcter personal

4.1. Les dades de caràcter personal que proporcione la persona usuària formaran part d’un fitxer titularitat d’ITI, amb la finalitat de gestionar la relació com a persona usuària del Lloc web, resoldre els seus dubtes i consultes.

4.2. Així mateix, se li enviarà informació referent a la nostra activitat, com a novetats, promocions, descomptes, que poden ser del seu interés.

4.3. ITI manifesta que tota la informació serà tractada de manera confidencial, així com l’efectiva implementació de totes les mesures de seguretat que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal.

4.4. La persona usuària podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, per a això ha de remetre una carta o correu electrònic manifestant el dret que desitja exercir adjuntant una còpia del Document nacional d’identitat o documentació similar a l’adreça a dalt indicada o al correu electrònic dpo@iti.es.

4.5 Cookies

4.5.1. Amb la finalitat d’agilitar el servei oferit, ITI utilitzarà «cookies», per a oferir-li un servei millor i més personalitzat. Aquesta «cookie» s’instal·la quan comença la sessió de navegació per qualsevol dels llocs web d’ITI. Si la persona usuària no desitja que s’instal·le en el seu disc dur una «cookie», ha de configurar el seu navegador per a no rebre-les, utilitzant per a aquest procediment el recomanat pel seu navegador, o bé eliminar-la directament en el seu ordinador.

4.5.2. En cas d’eliminació de les “cookies”, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis d’ITI pot disminuir.

ITI guardarà la seua ruta de navegació típica per a adaptar els nostres serveis el màxim possible a les seues preferències. La persona usuària consent expressament la utilització de «cookies» per ITI, sense que siga necessari de nou sol·licitar-li el seu consentiment cada vegada que entre en el nostre lloc web.

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1. ITI és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seua explotació, associats al nom de domini, les marques i signes distintius, l’aplicació, la informació, els programes d’ordinador i la resta d’obres i invencions continguts o relacionats amb aquest lloc web i la tecnologia associada a aquest.

5.2. Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font (“Contingut”), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, excepte els continguts de terceres persones o entitats que en ell apareguen.

5.3. Els continguts d’aquest lloc web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos en cap forma sense el permís previ, escrit i explícit d’ITI.

6. Legislació aplicable i submissió a fur

6.1 En el que es preveu en el present avís, així com en la interpretació i resolució de conflictes que pogueren sorgir entre la persona usuària i ITI, serà aplicable la legislació espanyola.

6.2 Tant la persona usuària com ITI, amb renúncia expressa a qualsevol fur, que, conforme a dret poguera correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.